Irinotekan

Mycket vanligt förekommande biverkningar (förekommer hos fler än 1 av 10 användare):
 • påverkan på blodet: neutropeni (minskat antal av en speciell typ av vita blodkroppar), trombocytopeni (minskat antal blodplättar), anemi (lågt blodvärde) • fördröjd diarré • illamående och kräkningar • håravfall (håret börjar att växa igen efter behandlingens slut) • vid kombination med andra läkemedel: övergående påverkan på enzymer i blodet (ASAT, ALAT, alkaliska fosfataser) eller bilirubin.Vanligt förekommande biverkningar (förekommer hos färre än 1 av 10 användare men fler än 1 av 100):
 • akut kolinergiskt syndrom: huvudsakligen symtom såsom diarré och olika andra symtom såsom magsmärta, röda, ömma, kliande ögon (konjunktivit), rinnande näsa (rinit), lågt blodtryck, vidgade blodkärl, svettningar, frysningar, allmän sjukdomskänsla, yrsel, synrubbningar, pupillsammandragning, tårfyllda ögon och ökad saliv i munnen kan inträffa under de första 24 timmarna efter att infusion med Irinotecan Actavis givits • feber, infektioner • feber i samband med grav minskning av antalet vita blodkroppar • uttorkning, vanligtvis vid diarré och kräkningar • förstoppning • trötthet • förhöjda nivåer av leverenzymer och kreatinin i blodet.Översikt över Läkemedel