Zanosar

Biverkningar


Mycket vanliga (>10%)  • Illamående

  • Kräkning

  • Njurfunktionsnedsättning

Vanliga (1-10%)  • Förhöjda leverenzymer


Översikt över Läkemedel