Alkeran Melfalan

Biverkningar


Vanliga: (>10%)  • Benmärgshämning
  • Illamående och kräkning


Översikt över Läkemedel